ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Job description

● Είναι υπεύθυνος/η για την ορθή τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας και συμβάλλει στην παραγωγή προϊόντων που είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και πληρούν όλες τις ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές τους.

● Υποστηρίζει την οργάνωση και διατήρηση του χώρου σύμφωνα με διαδικασίες και πολιτικές της επιχείρησης.

Job requirements

1. Εργάζεται στις θέσεις εργασίας της εκάστοτε γραμμής παραγωγής και εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

2. Εκτελεί μακροσκοπικούς ποιοτικούς ελέγχους των προϊόντων.

3. Ενημερώνει τον προϊστάμενό του για οποιαδήποτε θέματα που παρατηρεί.

4. Φροντίζει την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του.

5. Ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

6. Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

7. Ακολουθεί τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP).

8. Συμβάλει στη διατήρηση του χώρο ώστε να είναι καθαρός και οργανωμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις επιχείρησης.

9. Συνεργάζεται με άλλους ρόλους και τμήματα για τη ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων του.