ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

Job description

 • Προΐσταται όλου του προσωπικού που συμμετέχει στη συγκεκριμένη βάρδια και συντονίζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Παραγωγής Παγωτού.
 • Εκτελεί τις σχετικές εντολές παραγωγής, επιβεβαιώνοντας τη χρήση των κατάλληλων υλικών.  
 • Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα προϊόντα, ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.
 • Πριν από το ξεκίνημα κάθε παραγωγής - βάρδιας, ελέγχει τα υλικά που έχουν εξαχθεί από την αποθήκη Α' Υλών αν είναι τα σωστά ή όχι.
 • Έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των γραμμών παραγωγής, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής.
 • Είναι υπεύθυνος για το ξεκίνημα και την ομαλή διεξαγωγή της παραγωγής.
 • Ελέγχει το ρουχισμό και την εμφάνιση των εργαζομένων.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις της Διεύθυνσης Παραγωγής, εκθέτοντας τις απόψεις του/ης.
 • Εκπαιδεύει, αξιολογεί και παρακινεί το προσωπικό.
 • Αναζητά τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής, προτείνοντας νέες διαδικασίες, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παραχθέντων.
 • Διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και τους αντίστοιχους για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τηρεί τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής (GMP).
 • Συμπληρώνει τα έντυπα που προβλέπονται και τα παραδίδει στον Αναπληρωτή Διευθυντή Παραγωγής Παγωτού.

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφών σχολών με κατεύθυνση στα τρόφιμα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, θα θεωρηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα των τροφίμων για τουλάχιστον 4 έτη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώσεις Υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Επιθυμητή γνώση SAP και στατιστικών εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργάνωση, σεβασμός στις διαδικασίες, επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!