ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Job description

 • Έλεγχος κατά την παραγωγική διαδικασία της εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων ποιότητας που τηρεί η εταιρεία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, από την παραλαβή υλικών μέχρι την παράδοση τελικών προϊόντων.
 • Διακοπή της παραγωγής σε περίπτωση που κριθεί ότι διακυβεύεται η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος
 • Έλεγχος της ορθής εφαρμογής των πρακτικών και οδηγιών του εργαστηρίου καθώς και των GLP’s
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και ενημέρωση του Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου και των εμπλεκόμενων τμημάτων σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές.
 • Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων και εξαγωγή τάσεων.
 • Συνεργασία με το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου με στόχο τη σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. 
 • Επικαιροποίηση, επαλήθευση και προσαρμογή των μεθόδων και των οδηγιών εργασίας του εργαστηρίου βάση της εξέλιξης της επιστήμης και των συνθηκών της παραγωγής.
 • Μέριμνα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
 • Συντονισμός και οργάνωση του προσωπικού, καταμερισμός των εργασιών και καθηκόντων.
 • Μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου.
 • Συμμετοχή στο panel οργανοληπτικής εξέτασης του RnD με σκοπό την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.
 • Σε συνεργασία με το Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου και κατά περίπτωση με άλλα τμήματα της εταιρείας, ανάληψη και διεκπεραίωση projects που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Εισηγήσεις προς τον προϊστάμενο για τυχόν μεταβολές ή προσθήκες σε έγγραφα, μεθόδους, οδηγίες κλπ που προωθούν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και τη διασφάλιση ή και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 

Job requirements

Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου, Βιολόγου, Γεωπόνου Τεχνολόγου Τροφίμων (ΑΕΙ), Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφών σχολών με κατεύθυνση στα τρόφιμα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων για τουλάχιστον 4 έτη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώσεις Υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
 • Επιθυμητή γνώση SAP και στατιστικών εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητες δεξιότητες: προγραμματισμός και οργάνωση, σεβασμός στις διαδικασίες, επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!