ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Job description


 • Συμμετέχει στη σωστή και έγκαιρη έναρξη της παραγωγής.
 • Φροντίζει για την κατασταλτική και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού βάσει του προγράμματος συντήρησης.
 • Πριν την έναρξη της προληπτικής συντήρησης ελέγχει τα χορηγημένα ανταλλακτικά και τα διαθέσιμα εργαλεία για τυχόν λάθη χορήγησης ή ελλείψεις. Σε τέτοια περίπτωση ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Συστήματος Προληπτικής Συντήρησης για την έγκαιρη διόρθωση του λάθους.
 • Προτείνει βελτιώσεις της λειτουργίας και του εξοπλισμού του τμήματός του/ης.
 • Αναλαμβάνει την αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
 • Επιδιώκει τη διαρκή εκπαίδευση του/ης σε θέματα συντήρησης και χειρισμού του εξοπλισμού.
 • Ενημερώνει τον προϊστάμενό του/ης για οτιδήποτε τεχνικό θέμα προκύψει στο τομέα ευθύνης του/ης.
 • Μεριμνά για την καλή χρήση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται υπό την ευθύνη του/ης.
 • Ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 • Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
 • Συνεργάζεται με τους συναδέλφους του/ης για την ασφαλή και ομαλή εκτέλεση και διεκπεραίωση αντίστοιχα των καθηκόντων του/ης.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής και καταγράφει τυχόν παρατηρήσεις στο έντυπο βλαβών.
 • Συνεργάζεται με τους εργοδηγούς γραμμής για την προετοιμασία των γραμμών παραγωγής σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής.

Job requirements


 • Απόφοιτος/η σχολής πρώην ΑΤΕΙ ή ΟΑΕΔ ή επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων ή φαρμάκων >= 3 ετών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
 • Ειδικές γνώσεις σε λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού και δικτύων ατμού, ψύξης, πεπιεσμένου αέρα, νερού, αερίων και καυσίμων είναι must.
 • Ειδικές γνώσεις οργάνων ελέγχου ροής, στάθμης, πίεσης, θερμοκρασίας θα αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης διαγραμμάτων ροής προϊόντων και βοηθητικών μέσων.
 • Πιστοποιημένες γνώσεις για ασφάλεια, πυρασφάλεια και υγιεινή στον χώρο εργασίας.
 • Ευχέρεια χειρισμού προγραμμάτων Office  
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας τροφίμων.
 • Καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών θα εκτιμηθεί.

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!