ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Job description

 • Ελέγχει κατά την παραγωγική διαδικασία της εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών, των διαδικασιών και των συστημάτων ποιότητας που τηρεί η εταιρεία για τις μονάδες γαλακτοπαραγωγής.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας από πλευράς των μονάδων γαλακτοπαραγωγής.
 • Αξιολογεί τις μονάδες γαλακτοπαραγωγής βάσει των ποιοτικών κριτηρίων του νωπού γάλακτος.
 • Αξιολογεί τις μονάδες γαλακτοπαραγωγής βάσει των ζωοτεχνικών κριτηρίων.
 • Ελέγχει την ποιότητα του νωπού γάλακτος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.
 • Σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές ποιότητας, αναλαμβάνει την εφαρμογή του πλάνου διορθωτικών ενεργειών.
 • Εκτελεί στατιστικές αναλύσεις σε συνεργασία με τους συναδέλφους του εργαστηρίου.
 • Συνεργάζεται με τον Δ/ντή Ποιοτικού Ελέγχου με στόχο τη σωστή διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους γαλακτοπαραγωγούς.
 • Αναζητεί και αξιολογεί υποψήφιες μονάδες γαλακτοπαραγωγής για έναρξη συνεργασίας.
 • Υποστηρίζει την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων συνεδρίων για τους γαλακτοπαραγωγούς.
 • Εισηγείται προς τον Υπεύθυνο Ζώνης Γάλακτος τυχόν μεταβολές ή προσθήκες σε έγγραφα, μεθόδους, οδηγίες κλπ που προωθούν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και την επίτευξη των στόχων του τμήματος.

Job requirements

Τυπικά Προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κτηνιάτρου, Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής (ΑΕΙ), Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας (ΑΕΙ) 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση Management θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα 
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα για τουλάχιστον 3 έτη
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office,excel
 • Γνώσεις υλοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 
 • Επιθυμητή γνώση στατιστικών εφαρμογών
 • Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Πακέτο Αποδοχών

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής
 • Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
 • Δυνατότητα επιδότησης για μετοίκηση σε υποψηφίους που δεν κατάγονται από τον Ν. Σερρών
 • Συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση

Και το πιο σημαντικό είναι η ευκαιρία να απασχοληθείς σε μια εταιρεία, που νοιάζεται για ΕΣΕΝΑ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ σου!